Linux experts Seravo background Linux Debian SUSE

Seravo Oy:n Linux-tukipalvelun yleiset sopimusehdot

1. Soveltaminen

Näitä ehtoja sovelletaan Seravo Oy:n (jäljempänä ”Toimittaja”) tarjoamiin palveluihin sekä kuluttaja- että yritysasiakkaille (jäljempänä ”Tilaaja”). Palveluilla tarkoitetaan sekä asiantuntijatyötä että tietoteknisesti tuotettuja palveluita.

Tilaaja hyväksyy nämä ehdot tilaamalla toimittajalta palvelun. Ehdot ovat voimassa 1.1.2021 alkaen ja ne korvaavat aiemmat ehdot.

Mikäli tilaajalla on erillinen kirjallinen sopimus, kuten kuukausimaksullinen ylläpito- tai asiantuntijapalvelusopimus, sovelletaan sitä.

Kuluttaja-asiakkaisiin sovelletaan lisäksi kuluttajasuojalain säännöksiä.

2. Sopimuksen syntyminen

Sopimus tilaajan ja toimittajan välillä syntyy, kun tilaaja on ilmoittanut hyväksyvänsä toimittajan tarjouksen tai työmääräarvion, kun toimittaja on kirjallisesti vahvistanut tilauksen, kun palvelun toimittaminen on aloitettu ja siitä tiedotettu tilaajaa, tai kun tilaaja on maksanut tilaamastaan palvelusta, mikä edellä mainituista tapahtuu ensimmäisenä.

Toimittajalla voi kieltäytyä sopimuksesta tai lykätä tai keskeyttää toimituksensa, jos tilaajalla on erääntyneitä saatavia tai tilaajalla on muutoin perusteltu syy epäillä, että tilaaja tulee rikkomaan sopimusta.

3. Palvelun toimittaminen ja hyväksyminen

Toimittaja toimittaa palvelun parhaaksi katsomallaan tavalla sellaisena kuin se on palvelukuvauksessa kuvattu tai tilaajan kanssa erikseen sovittu. Toimittaja voi toimituksissaan käyttää alihankkijoita tai muita sopimuskumppaneita.

Palvelun toimitus katsotaan hyväksytyksi kun tilaaja niin ilmoittaa, tai kun tilaaja maksaa palvelusta. Palvelun toimitus katsotaan hyväksytyksi myös jos tilaaja ei ole kahden viikon kuluessa toimittajan ilmoituksesta hyväksynyt tilausta eikä myöskään esittänyt reklamaatiota.

4. Toimittajan velvollisuudet

Toimittajalla on velvollisuus asiantuntijapalveluissa toimittaa palvelun kuvauksen mukaisesti henkilö, jolla on riittävät taidot ja joka on käytettävissä sovittuna ajankohtana vähintään työmääräarviota vastaavan ajan.

5. Tilaajan velvollisuudet

Tilaaja on velvollinen perehtymään toimittajan tiedotteisiin, jotka on toimitettu tilaajalle tämän ilmoittamaan yhteystietoon. Tilaaja on velvollinen ilmoittamaan toimittajalle muuttuneista yhteystiedoista.

Tilaaja vastaa käyttäjätunnustensa ja salasanojensa turvallisesta jakelusta ja säilyttämisestä, sekä riittävän satunnaisten salasanojen käytöstä ja salasanojen vaihtamisesta säännöllisin väliajoin.

Tilaaja vastaa kaikesta sisällöstä omilla tietokoneillaan ja että sisältö tai sen käyttötapa ei riko tekijänoikeuksia, tietosuojaa tai muuta tiedon käsittelyyn tai levittämiseen liittyvää lakia.

Tilaaja sitoutuu käyttämään toimittajan palveluita siten, ettei toiminta ole lakien, määräysten tai hyvien tapojen vastaista, eikä tilaajan toiminta tuota haittaa muille tilaajille tai toimittajan liiketoiminnalle muutoinkaan. Tilaaja on vahingonkorvausvelvollinen, jos tilaajasta johtuvasta syystä kolmas osapuoli vaatii toimittajalta vahingonkorvausta.

6. Maksut ja laskutus

Tilaaja maksaa toimittajalle palvelusta hinnaston mukaisen tai asiakaskohtaisesti tilausvahvistuksessa tai työmääräarviossa kirjallisesti määritellyn maksun. Asiakas on velvollinen maksamaan arvonlisäveron sekä muut julkisoikeudelliset maksut.

Maksuehto on 14 päivää netto. Viivästyskorko on EKP:n viitekorko + 7 % p.a.

Maksamattomista laskuista lähetetään yksi kirjallinen muistutus, josta ei peritä kuluja. Tämän jälkeen lasku siirtyy perintään, jonka aiheuttamista lisäkuluista tilaaja vastaa.

7. Vahingonkorvaus ja vastuurajoitukset

Toimittaja vastaa vain vahingoista, jotka johtuu sen omasta tahallisesta tai törkeästä tuottamuksellisesta toiminnasta. Vastuu rajoittuu kuitenkin enintään kahden kuukauden palvelumaksua vastaavaan summaan. Toimittaja ei korvaa mitään välillisiä tai epäsuoria vahinkoja eikä tilaajan työajan tai ansion menetystä.

8. Ylivoimainen este

Toimittaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos sen täyttäminen estyy tai kohtuuttomasti hankaloituu ylivoimaisen esteen vuoksi (force majure), kuten lakko tai työtaistelu, poikkeustila, sota, laaja häiriö tietoliikenne- tai sähköverkossa, luonnonmullistus, terrori-isku, viranomaisen pakkotoimi, muu oikeustoimi tai muut poikkeukselliset tilanteet.

9. Sovellettava laki ja erimielisyydet

Tilaajan ja toimittajan välisiin suhteisiin sovelletaan Suomen lakia, ei kuitenkaan kansainvälisyksityisoikeudelista lainvalintaa koskevia säännöksiä.

Mahdolliset riidat tilaaja ja toimittajan välillä saatetaan ratkaistavaksi Pirkanmaan käräjäoikeudessa.